فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

پاورپوینت جهان فرهنگی درس اول جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت جهان فرهنگی درس اول جامعه شناسی یازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج پاورپوینت علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

پکیج پاورپوینت علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وزن در شعر نیمایی درس یازدهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت وزن در شعر نیمایی درس یازدهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی درس دهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی درس دهم علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کامل فصل 3 علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 3 علوم و فنون ادبی دوازدهم

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اغراق، ایهام و ایهام تناسب درس نهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت اغراق، ایهام و ایهام تناسب درس 9 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختیارات شاعری 2 وزنی درس هشتم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت اختیارات شاعری 2 وزنی درس هشتم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی